Adatvédelmi nyilatkozat

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

TANARA KFT.

Hatályos: 2017. december

A jelen ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a TANARA KFT. adatkezelésének szabályait határozza meg.

1. PREAMBULUM

1.1.1. A Tanara Kft. (a továbbiakban Adatkezelő) a jelen Szabályzat útján tájékoztatja a) blazek.hu oldalon keresztül elérhető webáruház vásárlóit; b) a blazek.hu oldalainak látogatóit; c) blazek.hu webáruház által küldött hírlevelek címzettjeit; d) a Blázek Bőrdíszmű és Blázek Gift Shop üzletek látogatóit és d) a jelen Szabályzatban meghatározott egyéb érintetteket adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a jogosultak jogorvoslati lehetőségeikről, egyúttal rögzíti az általa végzett adatkezelések vonatkozó jogszabályokkal összhangban álló szabályait.

1.1.2. A Tanara Kft. elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása iránt. A Tanara Kft. a személyes adatok kezelése során a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a jelen adatkezelési szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) ismertetett adatkezelési elvek és feltételek betartásával jár el.

1.1.3. Jelen Szabályzattal az elsődleges célunk, hogy biztosítsunk Önnek valamennyi szükséges információt ahhoz, hogy személyes adatainak kezeléséről tájékozott döntést hozhasson.

 

2. ADATKEZELŐ

Név: TANARA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Székhely: 1132. Budapest, Visegrádi u. 14.
Levelezési cím: 1137. Budapest, Katona József u. 15.
Telefonszám: +36-30-356-0295
Email cím: webshop.blazek@gmail.com
Cégjegyzékszám: 01-09-298540
Bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 24661317-2-41
Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-129056/2017; NAIH-128364/2017;

 

3. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

3.1.1. A jelen Szabályzat fogalom használata az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: INFOtv.) fogalom használatával egyező. A jelen Szabályzatban alkalmazott adatvédelemmel összefüggő kifejezések értelmező meghatározását az INFOtv. 3. §-a tartalmazza. Erre tekintettel a vonatkozó értelmező rendelkezések ide másolásával nem terheljük a kedves olvasót, erre irányuló kérés esetén természetesen szívesen elküldjük az alkalmazott kifejezések vonatkozó jogszabályban foglaltakkal egyező meghatározásait.

 

4. ADATKEZELÉSÜNK ALAPELVEI

4.1.1. A Tanara Kft. által végzett adatkezelések egyes esetekben jogszabályi felhatalmazáson és kötelezettségen, más esetekben az érintett önkéntes hozzájárulásán alapulnak. A Szabályzatban minden általunk végzett adatkezeléssel összefüggésben egyedileg meghatározzuk az adatkezelés jogalapját.

4.1.2. Személyes adatot kizárólag a Szabályzatban meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelünk. Az adatkezelésünk minden szakaszában meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljának, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

4.1.3. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük.

4.1.4. Az adatkezelés során biztosítjuk az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

4.1.5. Személyes adatokat a jelen Szabályzatban meghatározott adatfeldolgozóinkon és erre jogszabályi felhatalmazással rendelkező hatóságokon kívüli harmadik fél részére nem adunk át és különösen nem teszünk ilyet ellenszolgáltatás fejében (adatbázis értékesítés kizártsága).

4.1.6. Személyes adatok minden esetben csak közvetlenül az érintettől szerzünk be, így az adatok forrása minden esetben az érintett (adatbázis vásárlás kizártsága).

4.1.7. A Tanara Kft. különleges adatokat nem kezel.

4.1.8. A Tanara Kft. által alkalmazott adatkezelési technológia és az adatfeldolgozók által alkalmazott adatfeldolgozási technológia a Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában információs rendszerrel végzett adatkezelés és feldolgozás.

4.1.9. Személyes adatok átadására irányuló hatósági megkeresés esetén csak a vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat által meghatározott legszűkebb körben, az adatigénylés jogszerűségének vizsgálatát követően adunk át személyes adatot az erre jogosult hatóság részére.

4.1.10. A Tanara Kft. ezúton tájékoztatja az érintetteket arról, hogy az INFOtv. 6. § (5) bekezdése alapján, ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából – ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll – további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

4.1.11. Adatkezeléshez történő hozzájárulás alatt minden esetben önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történő hozzájárulást értünk. Amennyiben Ön bármely adatkezelési hozzájárulásra vonatkozó megkeresésünkkel összefüggésben úgy érezné, hogy ezek a feltételek nem állnak fenn maradéktalanul, vagy az Ön felénk irányuló kérése, illetve elvárása valamely általunk kért adat megadása nélkül is teljesíthető lenne a részünkről, úgy kérjük, hogy ezt a hozzájárulásának megadása előtt, a lehető legrövidebb időn belül jelezze felénk.

4.1.12. Adatkezelésünk során alapvető jelentőséget tulajdonítunk az átláthatóság elvének, amely azt jelenti, hogy az érintettnek tudomással kell bírnia arról, hogy adatai miként kerülnek kezelésre, ami (jog)biztonságot teremt mind az érintett, mind pedig az adatkezelő részére.

4.1.13. Az INFOtv. tartalmazza az adatkezelés legfontosabb általános szabályait. Kérjük, amennyiben a jelen Szabályzat alapján nem válna egyértelművé az Ön számára a vonatkozó szabályozásunk, úgy az alábbi hivatkozás alatt található törvényt tekintse át, vagy kérdései tárgyában vegye fel velünk a kapcsolatot, illetve forduljon adatvédelmi kérdésekben jártas szakértőhöz.
INFOtv. elérhetősége: http://www.naih.hu/jogszabalyok.html.

 

5. WEBÁRUHÁZ VÁSÁRLÓK KÖTELEZŐEN MEGADANDÓ SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

5.1.1. Kezelt adatok köre: rendelésszám, dátum, időpont, név, cím, telefonszám, email cím, a vásárolt/megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, színe, választott fizetési és szállítási mód adatai.

5.1.2. Az adatkezelés célja: blazek.hu címen keresztül elérhető webáruházban történő vásárlás, megrendelés, számviteli bizonylat kiállítása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.

5.1.3. Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) 13/A § (1) -(3) bekezdései értelmében ezen adatokat jogszabályi felhatalmazás és kötelezettség alapján, az ebben foglaltaknak megfelelően kezeljük.

5.1.4. Adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), 8 évig olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizzük.

5.1.5. Kiegészítő adatkezelésünk: Bankkártyás tranzakciók esetén szervereink naplózzák az alábbi adatokat: tranzakciós azonosító, authorziációs kód, összeg, rendelés azonosító. Ezen adatok vásárlói adatokkal történő összekapcsolására a Szabályzat kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában nem törekszünk.

5.1.6. Fizetési szolgáltató adatkezelése 1: bankkártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait az Raiffeisen Bank kezeli.

5.1.7. Fizetési szolgáltató adatkezelése 2: PayPal-on keresztüli fizetési módozat választása esetén a fizetési tranzakció adatait a PayPal pénzügyi közvetítő rendszer (PayPal Europe S.àr.l. &Cie, S.C.A. 5th Floor 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg) kezeli.

5.1.8. Adatátadás 1: bankkártyás fizetés esetén az Ön neve, a rendelésszám, a tranzakció összege, dátuma és időpontja az Raiffeisen Bank felé átadásra kerül. Ez esetben az adatátadás jogalapja az Ekertv. 13/A § (1) -(3) bekezdései, illetve az INFOtv. 6. § (6) bekezdése.

5.1.9. Adatátadás 2: PayPal-on keresztüli fizetési módozat választása esetén az Ön neve, a rendelésszám, a tranzakció összege, dátuma és időpontja a PayPal pénzügyi közvetítő rendszer (PayPal Europe S.àr.l.&Cie, S.C.A. 5th Floor 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg) felé átadásra kerül. Ez esetben az adatátadás jogalapja az Ekertv. 13/A § (1) -(3) bekezdései, illetve az INFOtv. 6. § (6) bekezdése.

5.1.10. Adatátadás 3: házhozszállításhoz kapcsolódó utánvétes fizetési módozat választása esetén az Ön neve, címe, a megadott szállítási cím, a rendelésszám, a tranzakció összege, dátuma és időpontja a GLS futárszolgálat (GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.; H-2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.) felé átadásra kerül. Ez esetben az adatátadás jogalapja az Ekertv. 13/A § (1) -(3) bekezdései, illetve az INFOtv. 6. § (6) bekezdése.

 

6. KISZÁLLÍTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

6.1.1. Kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, a küldemény vételára, a választott fizetési és szállítási mód adatai, valamint a megadott címen tartózkodással összefüggésben rendelkezésünkre bocsátott információk, továbbá esetlegesen a megrendeléshez fűzött megjegyzésben foglalt egyéb adatok (pl. kapucsengőn található eltérő név).

6.1.2. Az adatkezelés célja: a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.

6.1.3. Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) 13/A § (1) -(3) bekezdései értelmében ezen adatokat jogszabályi felhatalmazás és kötelezettség alapján, az ebben foglaltaknak megfelelően kezeljük.

6.1.4. Adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), 8 évig olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizzük.

6.1.5. Adatátadás 1: házhozszállítás esetén a fenti adatokat átadjuk a GLS futárszolgálat (GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.; H-2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.) felé. Ez esetben az adatátadás jogalapja az Ekertv. 13/A § (1) -(3) bekezdései, illetve az INFOtv. 6. § (6) bekezdése. A GLS futárszolgálat által nyújtott szolgáltatások vonatkozásában irányadóak az általános üzleti feltételeik, amelyek itt találhatóak: https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek. A vásárló a GLS futárszolgálat üzleti feltételeinek rá vonatkozó rendelkezéseit házhozszállítás választása esetén a jelen ÁSZF elfogadásával elfogadja.

 

7. REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

7.1.1. A blazek.hu címen keresztül elérhető webáruházban lehetőség van saját „ Fiók” regisztráció útján történő létrehozására, amely az ÁSZF-ben meghatározottak szerint számos előnnyel jár.

7.1.2. Kezelt adatok köre: kiterjed az 5. fejezetben meghatározott webáruház vásárlói adatokra és a 6. fejezetben meghatározott kiszállítással összefüggő adatokra, ugyanakkor ezen kezelési mód jogalapját már az érintett hozzájárulása képezi. Az érintett a hozzájárulását az ÁSZF-ben meghatározott kényelmi funkciók, vásárlási kedvezmények, személyre szabott kiszolgálás érdekében adhatja meg saját önkéntes elhatározása alapján. Az adatok köre az 5. és 6. fejezetekben meghatározott adatokon túlmenően a regisztráció során az érintett által megadott további adatokkal bővülhet, amelyek elsődlegesen a Blázek Bőrdíszmű termékekkel kapcsolatos érdeklődési preferenciái pontosabb meghatározására, kényelmi funkciók és személyesebb kapcsolattartás igénybe vételére irányulnak. Ebbe a körbe tartozik az érintett vevőszáma, kért megszólítása, születési dátuma, neme, a bejelentkezéshez használt email címe és jelszava, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), törzsvásárlói kártya igénylésére vonatkozó nyilatkozata, törzsvásárlói kártya száma és egyenlege, kinyilvánított Blázek Bőrdíszmű termékekkel kapcsolatos érdeklődése és véleménynyilvánításai (kosár tartalma, utoljára megtekintett termékek, összehasonlított termékek, kedvenc termékek, szavazás útján kinyilvánított vélemény, kérdőív útján kinyilvánított vélemény, termékértékelésútján kinyilvánított vélemény), Blázek Bőrdíszmű és Blázek Gift Shop hírlevél fogadásához adott hozzájárulása, illetve személyre szabott Blázek Bőrdíszmű és Blázek Gift Shop hírlevél fogadásához adott hozzájárulása, a Blázek fiókba bejelentkezés időpontjai. A fiók regisztrációnak feltétele mindazon adatok megadása, amelyek az 5. és 6. fejezetben meghatározottak szerint regisztráció nélküli vásárlás esetén jogszabály alapján kötelezően megadandó adatként minősülnének, valamint a bejelentkezéshez használt e-mail címe és jelszava, a további adatok vonatkozásában ugyanakkor ez a fiók regisztrációval összefüggésben is csak egy – megadható adatonként, illetve nyilatkozatonként egyedileg – választható lehetőség. Kiemeljük, hogy a fiók regisztrációval a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weblap látogatásaival összefüggésben a jelen Szabályzat következő (8.) fejezete alapján kezelt adatokat a jelen (7.) fejezet alapján kezelt adatokkal összekapcsoljuk a következő pont b) alpontjában megjelölt célok érdekében és a jelen fejezet szerinti időtartam során kezeljük.

7.1.3. Az adatkezelés célja: a) a blazek.hu címen keresztül elérhető webáruházban történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, kényelmi funkciók azon adatok vonatkozásában, amelyek az 5. és 6. fejezetben meghatározottak szerint regisztráció nélküli vásárlás esetén jogszabály alapján kötelezően megadandó adatként minősülnének, valamint b) közvetlenebb vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, piackutatás,személyre szabottabb kiszolgálás,vevői elégedettség növelése a jelen fejezet szerint megadható valamennyi adat vonatkozásában.

7.1.4. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása összhangban az Ekertv. 13/A. § (4) bekezdésével és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6. § (5) bekezdésével.

7.1.5. Az adatkezelés időtartama: a Grt. 6. § (5) bekezdésében foglaltakkal összhangban a regisztráció érintett általi visszavonásáig, illetve ezen belül egyes regisztrált adatok törléséig figyelembe véve, hogy az 5. fejezetben meghatározott adatok kezelését az ott meghatározottak szerint a regisztráció visszavonása vagy egyes regisztrált adatok törlése nem érinti.

7.1.6. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-129056/2017, NAIH-128364/2017

 

8. WEBÁRUHÁZ LÁTOGATÓK ADATAINAK KEZELÉSE

8.1. Általános tájékoztatás

8.1.1. Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a jelen 8. fejezetben foglaltak mélyebb technológia-specifikus kérdéseket érintenek, amelyek vonatkozásában a kellően részletes, ugyanakkor átlagos informatikai ismeretekkel rendelkező érintettek számára is világosan érthető rendelkezések, mint a szabályozási kör sajátosságaiból fakadóan ellentétes elvárások között értékelése szerint az alkalmazott megfogalmazások vonatkozásában a kompromisszumok keresése nem nélkülözhető. Erre tekintettel kérünk minden érintettet, akinek értékelése szerint a jelen fejezetben foglaltak a fenti ellentétes követelmények valamelyikének nem megfelelőek, hogy kérdéseivel keressen meg bennünket elérhetőségeinken.

8.2. Szerver naplók

8.2.1. A szerver naplók jelen fejezet szerint gyűjtött adatai önmagukban a látogatók azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. fiók regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

8.2.2. A Tanara Kft. kijelenti, hogy a naplóállományok elemzése során nyert adatokat – a jelen Szabályzat kifejezett eltérő rendelkezése hiányában – más adatokkal nem kapcsolja össze, a látogató személyének azonosítására nem törekszik.

8.2.3. Kezelt adatok köre: IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, automatikusan képzett technikai azonosító, a meglátogatott oldalak címe és sorrendje, a látogatás időpontja és időtartama, kattintások helye, megtekintési idő, látogatóknak küldött hibaüzenetek. (A jelen fejezetben a látogatói adatkezelésünk feltételeit fejtjük ki, szerver naplók egyéb célból (pl. vásárlásokhoz kapcsolódóan) is létrejönnek, amelyek kezelését az érintett adatkezelési célokkal összefüggésben részletezzük).

8.2.4. Adatkezelés célja: a blazek.hu oldalainak látogatása során a szolgáltatások működésének biztosítása és ellenőrzése, üzemeltetés biztonsága (adatvesztés megakadályozása), webáruház fejlesztése, látogatói szokások statisztikai célú elemzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása.

8.2.5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) és (4) bekezdése.

8.2.6. Adatfeldolgozó: A blazek.hu oldalak látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről a szolgáltató a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.

8.2.7. Adatkezelés időtartama: 30 nap.

8.3. Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése

8.3.1. Olyan harmadik fél szolgáltatók, akiknek Ön regisztrált felhasználója és ehhez a szolgáltató számára hozzájárulást adott (pl. google, facebook, stb., ideértve ezen szolgáltatók alapértelmezett adatkezelési beállításait is), a blazek.hu címen keresztül elérhető webáruház látogatásával összefüggő egyes adatokat gyűjthetnek. Ezen adatokat a Tanara Kft. nem kezeli, az ilyen módon harmadik felek által gyűjtött adatokról és ennek feltételeiről kérjük, hogy az adott harmadik fél szolgáltatónál érdeklődjön.

8.3.2. A blazek.hu oldalak a Tanara Kft.-től független, harmadik fél által üzemeltetett szerverről érkező és harmadik fél által üzemeltetett szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaznak. Ezen harmadik fél szolgáltatók szervere közvetlen kapcsolatban áll a felhasználói által felhasznált eszközzel. A fenti hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció útján személyes adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni és általuk kezelt egyéb adatokkal összekapcsolni.

8.3.3. A blazek.hu oldalak látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.

8.3.4. A felhasználói élmény fokozása érdekében a Facebook is hozzáférhet a regisztrált és ezt engedélyező felhasználói blazek.hu oldalak látogatásával összefüggő egyes adataihoz. A Facebook adatkezelési feltételeivel összefüggésben az alábbi helyen tájékozódhat: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

8.4. Információcsomagok

8.4.1. A blazek.hu címen keresztül elérhető webáruház a web szerver által a látogató felhasznált eszközén a böngésző segítségével létrehozott információcsomagokat (cookie) alkalmaz, amennyiben a látogató ehhez a látogatás megkezdésekor hozzájárul. Ezek az információcsomagok információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, adatvesztést akadályoznak meg, így felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a látogatók számára.

8.4.2. Ha a felhasználó által alkalmazott internetböngésző visszaküld egy korábban elmentett információcsomagot, akkor az ezt kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal.

8.4.3. Kezelt adatok köre: automatikusan képzett technikai azonosító, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldalak címe, sorrendje, a látogatás időpontja és időtartama, kattintások helye, megtekintési idő, látogatóknak küldött hibaüzenetek, IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, kosár tartalma, utoljára megtekintett termékek, összehasonlított termékek, kedvenc termékek, szavazás útján kinyilvánított vélemény, kérdőív útján kinyilvánított vélemény, termékértékelés útján kinyilvánított vélemény.

8.4.4. Adatkezelés célja: hitelesítés, biztonság és az oldalak integritása, a felhasználók egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az adatvesztés megakadályozása, a honlap látogatás során rögzített adatok felhasználásával személyre szabott ajánlatok, felületek megjelenítése, a webáruház üzemeltetése, webanalitikai mérések, kampányok sikerességének mérése, felhasználói elvárások felmérése a továbbfejlesztés érdekében.

8.4.5. Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, amelyet közvetlenül a blazek.hu cím megnyitásakor kérünk, valamint az Ekertv. 13/A. § (3) és (4) bekezdései.

8.4.6. Adatkezelés időtartama:
– látogatás időpontja és időtartama, kattintások helye, megtekintési idő, látogatóknak küldött hibaüzenetek, valamint az előzőleg meglátogatott oldalak címe és sorrendje, IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai – a böngésző bezárásáig (nem regisztrált felhasználó esetén);
– az előző pont szerinti adatokból képzett statisztikai adatok – 5 évig;
– automatikusan képzett technikai azonosító, kosár tartalma, utoljára megtekintett termékek, összehasonlított termékek, kedvenc termékek, szavazás útján kinyilvánított vélemény, kérdőív útján kinyilvánított vélemény, termékértékelés útján kinyilvánított vélemény – 30 nap (nem regisztrált felhasználó esetén).

8.4.7. Adatfeldolgozó: A blazek.hu oldalak látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a GoogleAnalytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről a szolgáltató a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást. Személyre szabott tartalmak biztosítását, kampányaink sikerességének mérését a GoogleAdWords szolgáltatásai támogatják. Honlapunk a GoogleAdWordsremarketing szolgáltatásának követő kódjait is használja annak érdekében, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon személyre szabott hirdetésekkel érje el.

8.4.8. Az információcsomagok alkalmazását a felhasználó letilthatja a saját eszközén, korábban keletkezett információcsomagokat törölhet onnét (a konkrét menüpontok eszköz és böngésző-függőek, de jellemzően az adatvédelem, illetve előzmény adatok menüpontokat kell keresni).

8.5. Harmadik fél szolgáltatók információcsomagjai

8.5.1. Egyes szolgáltató partnerek, akiknek Ön regisztrált felhasználója és ehhez az érintett szolgáltató számára hozzájárulást adott remarketing, harmadik fél által üzemeltetett oldalon személyre szabott reklámok megjelenítése, hitelesítés, biztonság és az oldalak integritása, a felhasználók azonosítása, illetve egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, a megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a honlaplátogatás során rögzített adatok felhasználásával személyre szabott ajánlatok, felületek megjelenítése céljából a felhasználó eszközén afentiek szerinti információcsomagokat helyezhetnek el és a későbbi internethasználat során olvashatnak vissza, illetve összekapcsolhatnak általuk kezelt egyéb adatokkal.

8.5.2. Ha a felhasználó által alkalmazott internetböngésző visszaküld egy korábban elmentett információcsomagot, akkor az ezt kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbi, azon weboldalakon tett látogatásokkal, amelyek ugyanezen szolgáltató információcsomagjait alkalmazzák.

8.5.3. A blazek.hu oldalak felkeresésekor GoogleAnalytics,valamint a Facebook kezel ilyen információcsomagokat és ők minősülnek ezen adatok kezelőjeként. Ezekről az adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/, valamint a https://www.facebook.com/privacy/explanation címeken talál bővebb információkat.

 

9. MINŐSÉGI KIFOGÁSOK KEZELÉSE

9.1.1. Kezelt adatok köre: rendelésszám, a vásárló neve, címe, a termék megnevezése, vételára, a vásárlás és a minőségi kifogás bejelentésnek időpontja, a minőségi kifogás leírása, a vásárló fogyasztóként minősülése, a vásárló által érvényesíteni kívánt igény és a minőségi kifogás rendezésének módja.

9.1.2. Az adatkezelés célja: a Tanara Kft. által forgalmazott termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.

9.1.3. Az adatkezelés jogalapja: az INFOtv. 6. § (6) bekezdése valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 17/A. § (7) bekezdése.

9.1.4. Az adatkezelés időtartama: Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése szerinti 5 év a jegyzőkönyv felvételétől számítottan.

 

10. HÍRLEVÉLHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

10.1.1. A Blázek Bőrdíszmű és Blázek Gift Shop hírlevelekre a Blázek Bőrdíszmű és Blázek Gift Shop üzletekben, a blazek.hu weboldalon közvetlenül, törzskártya igénylés során, vásárlás során, valamint a Tanara Kft. által szervezett egyes nyereményjátékok során is fel lehet iratkozni.

10.1.2. Kezelt adatok köre: email cím, név, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, ennek időpontja, az üzenetek küldésével és kézbesítésével kapcsolatos analitikai adatok (pl. a kiküldés és megnyitás, a levélben található hivatkozásra kattintás dátuma és időpontja, kézbesíthetetlenség oka).

10.1.3. Adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, marketing üzenetek megjelenítése, tájékoztatás a Blázek Bőrdíszmű és Blázek Gift Shop termékekkel összefüggő aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések, kapcsolattartás.

11.1.4. Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása összhangban az Eker. tv. 13/A. § (4) bekezdésével és a Grt. 6. § (5) bekezdésével.

11.1.5. Adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig azzal, hogy ezen belül a fiók regisztrációval összefüggésben meghatározott adatkezelési és törlési időtartam (ld. 7.1.5 pont) a hírlevél feliratkozások vonatkozásában is alkalmazandó.

10.1.6. A 11.1.1 pontban foglaltak szerinti papír alapon bejelentett hírlevél kéréseket, illetve ezek fogadásához adott hozzájárulásokat a Tanara Kft. munkatársai rögzítik információs rendszereinkben és ezt követően ezeket is ezen információs rendszereink útján kezeljük. A papír alapon rögzített hozzájárulásokat töröljük, amennyiben az érintett a hírlevél fogadásához adott hozzájárulását visszavonja.

10.1.7. A Blázek Bőrdíszmű és Blázek Gift Shop hírlevél üzenetek fogadásához adott hozzájárulás visszavonását, illetve az ezzel összefüggésben megadott személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
– Legegyszerűbb módon: a hírlevél alján lévő linkre kattintva leiratkozhat,
– e-mail útján a webshop.blazek@gmail.com címen, továbbá
– postai úton a Tanara Kft. 1137. Budapest, Katona József u. 15. címre elküldve.

10.1.8. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-128364/2017, NAIH-128364/2017

10.1.9. A webáruházban regisztrált (a Szabályzat 7. fejezete szerinti Blázek fiókkal rendelkező) ügyfeleinknek lehetősége van személyre szabott hírlevelet igényelni, ennek fogadásához hozzájárulást adni. Ebben az esetben a személyre szabott hírlevelekkel összefüggésben a Szabályzat 7. fejezete szerinti adatokat kezeljük és ez alapján igazítjuk az ügyfelünk érdeklődéséhez a hírlevelet. A fenti

11.1.7 pont szerinti hozzájárulás visszavonást egyúttal a személyre szabott Blázek hírlevél fogadásához adott hozzájárulás visszavonásaként is kezeljük, ugyanakkor a Szabályzat 7. fejezete szerinti Blázek fiókban tárolt adatokat ezt követően is a Szabályzat 7. fejezetében foglaltak szerint kezeljük, azaz a személyre szabott Blázek hírlevélről leiratkozás nem jelenti egyúttal az ezzel összefüggésben (is) kezelt adatok törlését, ehhez a Blázek fiók törlésére van szükség.

 

11. TÖRZSVÁSÁRLÓI PROGRAM

11.1.1. A törzsvásárlói programban történő részvételre vonatkozó igénybejelentés megtételére lehetőség van egyrészről a blazek.hu webáruházban a Blázek fiók regisztráció során, illetve e-mail-ben a későbbiekben, másrészről a Blázek Bőrdíszmű és Blázek Gift Shop üzletekben írásbeli nyilatkozat útján. A törzsvásárlói program a résztvevők számára a törzsvásárlói szabályzatban meghatározott kedvezmények igénybevételére jogosít. A törzsvásárlói szabályzat itt található:

11.1.2. Kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, email cím, törzskártya száma és egyenlege.

11.1.3. Adatkezelés célja: vásárlási kedvezmények biztosítása és kedvezmény feltételek nyilvántartása.

11.1.4. Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása összhangban az Eker. tv. 13/A. § (4) bekezdésével.

11.1.5. Adatkezelés időtartama: a résztvevő kifejezett nyilatkozatáig, amelyben kinyilvánítja, hogy ki kíván kerülni a törzsvásárlói programból. Ezen nyilatkozat a hírlevél leiratkozással azonos módokon és csatornákon keresztül megtehető.

11.1.6. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-129056/2017, NAIH-128364/2017

 

12. ESETI ADATKEZELÉSEK

12.1.1. Eseti adatkezelések (pl. nyereményjátékok, harmadik féllel közösen szervezett kampányok) adatkezelésének szabályait egyedileg, az adott eseményhez kapcsolódóan határozzuk meg annak érdekében, hogy ezek megfelelően igazodjanak az érintett események jellegzetességeihez.

 

13. ADATKEZELÉSHEZ FELHASZNÁLT ESZKÖZÖK ÉS INTÉZKEDÉSEK

13.1.1. A Tanara Kft. a személyes adatok kezeléséhez alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
– az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
– hitelessége biztosított (adatkezelés hitelessége);
– változatlansága igazolható (adatintegritás);
– a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

13.1.2. A Tanara Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

13.1.3. A Tanara Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt jogszabály, vagy a jelen Szabályzat lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetőek.

13.1.4. A Tanara Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatokkal arányos védelmi szintet biztosít.

 

14. ADATOK FELETTI RENDELKEZÉS ÉS JOGORVOSLAT

14.1.1. A Tanara Kft. adatkezelésével összefüggő bármely kérdés, tájékoztatás kérés vagy panasz esetén kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot megjelölt elérhetőségeinken.

14.1.2. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését.

14.1.3. Az érintett kérelmére a Tanara Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás és adatátadás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást.

14.1.4. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen az INFOtv.-ben foglaltak szerint.

14.1.5. Az adatkezelő az INFOtv. által megszabott határidő elteltét megelőzően tájékoztatja az érintettet a kérelme, illetve tiltakozása végrehajtásáról.

14.1.6. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeit az INFOtv. szabályozza részletesen, amely lehetőségeket az ott meghatározottakkal összhangban és egyezően biztosítunk. Az adatkezelő és az adatfeldolgozók az INFOtv. rendelkezéseit maradéktalanul betartják és általában is jóhiszeműen járnak el az adatkezelés során.

14.1.7. Az érintett jogorvoslat ügyében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu), továbbá bírósági jogorvoslatot kérhet.

 

15. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15.1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog szabályai irányadóak, különös tekintettel az alábbi jogszabályok rendelkezéseire:

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (INFOtv.);

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Start typing and press Enter to search

Kosár

Nincsenek termékek a kosárban.